EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Samba ]

"Samba fam error" - Destan YILANCI - (2006-10-07 14:16:09)   [4137]

Fam "File Alteration Monitor" ifadesinin kýsaltýlmýþ halidir. Kýsaca "fam" unix dosya sisteminde silinen,degiþtirilen,eklenen dosyalarý ve klasorleri dinleyen servistir.

Samba fam hata mesajý:
Oct 7 12:00:27 isparta smbd[60510]: [2006/10/07 12:00:27, 0] smbd/notify_fam.c:fam_check_reconnect(136)
Oct 7 12:00:27 isparta smbd[60510]: failed to connect to FAM service

Eðer samba servisi, yukarýdaki hata mesajýný basýyorsa ve bu durumdan rahatsýzsanýz, smb.conf yapýlandýrma dosyasýna aþaðýdaki satýrlarý ekleyerek ve samba servisini yeniden baþlatarak kritik olmayan bu hata mesajlarýný almaya son verebilirsiniz.
fam change notify = no

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa