EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ PostgreSQL ]

"Oracle daki Next_day fonksiyonu uyarlamasi" - Bülent KAPTAN - (2008-02-02 05:56:40)   [3983]

Next_day fonksiyonunu örnekle açýklamak daha uygun:
02 subat 2008(2008-02-02) den sonraki ilk sali günü 5 Subat 2008 (2008-02-05) oldugunu hesaplayan fonksiyondur.

Ýki ayri fonsiyon gösterceðim. Ýlki verilen gune gore ikinici ise gunun integer degerine göre

ONEMLI NOT: Ipucu eklenirken tirnaklar slash tirnak olarak gorulecektir. Duzeltmeniz gerekli

/**********1. Fonksiyon *******************/

CREATE OR REPLACE FUNCTION next_day1(IN _d date, IN _day varchar) RETURNS date AS $$
DECLARE _id integer; _dow integer;
BEGIN
_dow := EXTRACT(dow FROM _d);
_id := CASE lower(_day)
WHEN 'sunday' THEN 0
WHEN 'monday' THEN 1
WHEN 'tuesday' THEN 2
WHEN 'wednesday' THEN 3
WHEN 'thursday' THEN 4
WHEN 'friday' THEN 5
WHEN 'saturday' THEN 6
ELSE
CAST(ERROR(E'Wrong identifier for day \''||_day||E'\'') AS integer)
END;
RETURN CASE _id <= _dow
WHEN true THEN _d + (_id - _dow + 7)
WHEN false THEN _d + (_id - _dow)
END;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE STRICT;


/**********2. Fonksiyon *******************/

CREATE OR REPLACE FUNCTION next_day2(IN _d date, IN _day integer) RETURNS date AS $$
DECLARE _id integer; _dow integer;
BEGIN
_dow := EXTRACT(dow FROM _d);
RETURN CASE _day <= _dow
WHEN true THEN _d + (_day - _dow + 7)
WHEN false THEN _d + (_day - _dow)
END;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE STRICT;


/**********Ornek Kullanýmý*******************/

Ornek sql 1 :
select next_day1(cast('2008-02-02' as date),'tuesday');
cevap :
2008-02-05

Ornek sql 2 :
select next_day2(now,2);
cevap :
2008-02-05

Not: Alintidir

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa