EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Linux ]

"Xen Kurulumu ve Misafir Ýþletim Sistemi Olarak Centos Kurulumu" - Gökhan ALKAN - (2008-10-23 08:56:26)   [6053]

RedHat tabanlý sistemler için xen kurulum yum ile gerçekleþtirilebilir. Bunun için ;

# yum install xen kernel-xen

Kurulumun ardýndan /etc/grup.conf dosyasý içerisinde default=1 olan satýr xen destekli çekirdek ile açýlmasý için default=0 olarak deðiþtirilir.


default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.18-92.1.13.el5xen)
root (hd0,0)
kernel /xen.gz-2.6.18-92.1.13.el5
module /vmlinuz-2.6.18-92.1.13.el5xen ro root=LABEL=/ rhgb quiet
module /initrd-2.6.18-92.1.13.el5xen.img

Yeniden açýldýðýnda uname çýktýsýnda bu durum görülebilir.

# uname -r
2.6.18-92.1.13.el5xen


Misafir iþletim sistemi olarak Centos kurulumu için aþaðýdaki yol izlenebilir. Centos cd yada dvdsi kullanýlarak local bir depo oluþturularak kurulum gerçekleþtirilecektir. Bunun için öncelikle apache kurulumunun gerçekleþtirilmesi gerekmektedir.

# yum install httpd

Ardýndan gerekli dizinlerin oluþturulmasý, ilgili dosyalarýn gerekli yerlere kopyalanmasý gerekmektedir.

#mkdir /mnt/iso_mount

# mount -o loop /dev/cdrom /mnt/iso_mount

# mkdir -p /var/www/html/centos/i386/os

# cp -R /mnt/iso_mount/* /var/www/html/centos/i386/os

Son olarak virt-install ile kurulum gerçekleþtirilebilir.

# virt-install -n centos -r 512 -f /virt/centos -s 5 -l http://10.0.0.37/centos/i386/os –os-type=linux

-n = Misafir iþletim sistemi için kullanýlacak Domain adý

-r = Kullanýlacak ram miktarý

-f = Domain için disk imajý olarak kullanýlacak yerin tam yolu.

-s = Disk imajý için kullanýlacak dosyanýn boyutu.

-l = Kurulum için kullanýlacak kaynak method. Ftp, nfs ya da http kullanýlabilir.

–os-type = Ýþletim sistemi tipi. ‘linux’, ‘unix’ ya da ‘windows’ olabilir.


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa