EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Linux ]

"Courier Ýmap Ýle Güvenli Ýmap Sunucu" - Gökhan ALKAN - (2008-12-29 23:45:22)   [4940]

Öncelikle courier imap ve authlib kaynak kodlarý temin edilmeli ve ardýndan rpm paketleri hazýrlanmalýdýr. Kurulumun öncesinde gerekli paketlerim yüklenmesi gerekmektedir. Kurulum adýmlarý yum paket yönetim sistem yardýmý ile gerçekleþtirilecektir. Bunun için ;

# yum –y install rpm-build

# yum –y install libtool.i386 install openldap-devel mysql-devel postgresql-devel gdbm-devel pam-devel expect gcc-c++ redhat-rpm-config libtool-ltdl-devel.i386 gamin-devel.i386 openldap-servers

#

Courier-imap sunucusu için gerekli paketlerin kurulumunun ardýndan kaynak kodlar temin edilerek couirer-imap ve courier-authlib rpmlerinin oluþturmak için gerekli adýmlar sýrasý ile uygulanmalýdýr. Kaynak kodlarýn derlenmesi iþlemi root kullanýcý haklarýna sahip olmayan normal bir kullanýcý ile gerçekleþtirilmeli, rpm paketlerinini hazýrlanmasýnýn ardýndan kurulum iþlemleri root kullanýcý haklarý ile gerçekleþtirilmelidir.

# su - user

$ cd /tmp

$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/courier/courier-authlib-0.61.0.tar.bz2

$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/courier/courier-imap-4.4.1.tar.bz2

$ mkdir $HOME/rpm

$ mkdir $HOME/rpm/SOURCES

$ mkdir $HOME/rpm/SPECS

$ mkdir $HOME/rpm/BUILD

$ mkdir $HOME/rpm/SRPMS

$ mkdir $HOME/rpm/RPMS

$ mkdir $HOME/rpm/RPMS/i386

$ echo “%_topdir $HOME/rpm” >> $HOME/.rpmmacros

$ rpmbuild -ta courier-authlib-0.61.0.tar.bz2

$ rpmbuild -ta courier-imap-4.4.1.tar.bz2

Paketlerin hazýr olmasýnýn ardýndan root kullanýcýsý haklarýna bürünerek kurulum iþlemleri gerçekleþtirilmelidir.

# su – root

# cd /home/user/rpm/RPMS/i386

# rpm -ivh courier-authlib-0.61.0-1.i386.rpm

Preparing… ########################################### [100%]

1:courier-authlib ########################################### [100%]

# rpm -ivh /home/user/rpm/RPMS/i386/courier-authlib-devel-0.61.0-1.i386.rpm

Preparing… ########################################### [100%]

1:courier-authlib-devel ########################################### [100%]

# rpm -ivh courier-imap-4.4.1-1.i386.rpm

Preparing… ########################################### [100%]

1:courier-imap ########################################### [100%]

#

Kurulum iþlemlerinini bitmesinin ardýndan courier-imap sunucu ve yetkilendirmeyi yapan servis baþlatýlýr ve sistem açýlýþýnda baþlamasý için ilgili ayarlar yapýlýr.

# /etc/init.d/courier-authlib start

Starting Courier authentication services: authdaemond

# ps auwxx | grep “cou”

root 2639 0.2 0.0 1652 416 ? S 22:29 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/spool/authdaemon/pid -start /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

root 2640 0.4 0.1 2120 668 ? S 22:29 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

root 2641 0.0 0.0 2120 252 ? S 22:29 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

root 2642 0.0 0.0 2120 252 ? S 22:29 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

root 2643 0.0 0.0 2120 252 ? S 22:29 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

root 2644 0.0 0.0 2120 252 ? S 22:29 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

root 2645 0.0 0.0 2120 252 ? S 22:29 0:00 /usr/libexec/courier-authlib/authdaemond

#

# /etc/init.d/courier-imap start

Starting Courier-IMAP server: imap generating-SSL-certificate… imap-ssl pop3 generating-SSL-certificate… pop3-ssl

#

# chkconfig courier-authlib on

# chkconfig courier-imap on

Ardýndan imap servisinini çalýþtýðýndan emin olmak için netstat komutu yardýmý ile gerekli kontroller yapýlýr ve son olarak telnet komutu yardýmý ile servisin çalýþtýðý teyyit edilir. Burada deneme amaçlý user1 kullanýcýsý oluþturulmuþ ve þifre olarak deneme þifresi user1 kullanýcýsýna atanmýþtýr.

# netstat -na | grep “143″

tcp 0 0 :::143 :::* LISTEN

#

# telnet 172.16.20.3 143

Trying 172.16.20.3…

Connected to 172.16.20.3 (172.16.20.3).

Escape character is ‘^]’.

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS] Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2008 Double Precision, Inc. See COPYING for distribution information.

a login user1 deneme

a OK LOGIN Ok.

#


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa