EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ VmWare ]

"Uygulamasý Ýle Oluþturulan Sanal Ethernetlerin Promiscuous Modda Çalýþtýrýlmasý" - Gökhan ALKAN - (2008-12-29 23:47:25)   [5428]

Eðer Vmware Workstation uygulamasý root harici bir kullanýcý ile çalýþtýrýlýyor ise kurulan misafir iþletim sistemleri promiscuous moda alýnmak isteniyor ise, daha önce oluþturulan “custom: spesific virtual network” ethernet bacaðýnýn vmware workstation uygulamasýný çalýþtýran kullanýcý tarafýndan okuma ve yazma haklarýnýn bulunmasý gerekmektedir. Ön tanýmlý olarak bu özel aygýt sadece root kullanýcýsý tarafýndan okunabilir ve yazýlabilir durumdadýr

Vmwware Workstation uygulamasýný galkan kullanýcýsýnýn çalýþtýrdýðý varsayýlýrsa eðer bu durumu çözmek için aþaðýdaki adýmlarýn sýrasý ile uygulanmasý gerekmektedir.

# ls -la /dev/vmnet2

crw——- 1 root root 119, 2 2008-11-15 13:58 /dev/vmnet2

# chown galkan:root /dev/vmnet2

# chmod 660 /dev/vmnet2

Ya da bütün kullanýcýlara izin verilmek isteniyorsa;

# chmod a+rw /dev/vmnet2Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa